Vybavenost

Rodinný dům

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený dům, kategorie 4+1 až 6+1, s obytným podkrovím se sedlovou střechou.

Objekty jsou přístupny hlavním vchodem nebo zadními vchody přístupnými z teras. V 1.NP je situována denní část rodinného domu. Podkroví je řešeno jako klidová část bytu.

V pobytových místnostech jsou provedeny dřevěné lamelové podlahy. Na WC, v koupelnách a na chodbách jsou provedeny keramické dlažby. V hygienických zařízení a v kuchyni je proveden keramický obklad do výše 2,0 m.

Základy objektu jsou provedeny z prostého betonu B20. Objekt bude zděný z keramických tvárnic Supertherm (nosné i nenosné zdivo).

Nosné zdivo je z keramických tvárnic SUPERTHERM 36,5 P+D. Příčky jsou vyzděny z příčkového zdiva 14 P+D. Na pilířové zdivo je použito zdivo SUPERTHERM, cihla plná pálená s třídou pevnosti P20 ( CO cihla odlehčená ) na cementovou maltu.

Stropní konstrukce jsou navrženy ze systému Jistrop firmy SUPERTHERM z nosníků a vložek Miako systému Jistrop.

Nad otvory v příčkách jsou použity překlady typu Jistrop 145/71.

Nad otvory v nosné stěně je použit typ Jistrop 238.

Schodišťové těleso je provedeno jako monolitické železobetonové s nabetonovanými stupni.

Strop a stěny ve 2.NP jsou provedeny ze sádrokartonových desek na ocelovém roštu.

Pro odvod spalin je použito komínové těleso od firmy Schiedel.

Krov je navržen jako dřevěný s ocelovými vaznicemi.

Střešní konstrukce je sedlová nebo valbová s pálenou střešní taškou.

Obvodové zdivo bude obloženo fasádním polystyrenem tl. 80mm. Mezi krokve je použita tepelná izolace Rotaflex s Al folií tl. 160mm.

Vnitřní omítky budou provedeny jako štukové hladké na jádro. Vnější omítka bude provedena jako systémová zateplovací.

Sokl objektu bude obložen umělým kamenem uchyceným na nerezových kotvách.

Okna budou dřevěná Euro materiál dub, sklo Diterm s koeficientem k=1,1 a bezpečnostní sklem Conex z vnější strany . Dveře budou také dřevěné obložkové systém Sapeli.

Garáž

Pro parkování vozidla je umístěna na hranici pozemku a je řešena jako samostatná, případně i jako dvojgaráž. U typu RD 1 je garáž napojena na RD se samostatným vstupem. Základy objektu jsou provedeny z prostého betonu B20. Objekt bude zděný z keramických tvárnic Supertherm (nosné i nenosné zdivo).
Nosné zdivo je z keramických tvárnic SUPERTHERM 30 P+D.
Krov je navržen jako dřevěný s vrcholovou vaznicí. Strop je proveden ze sádrokartonových desek na ocelovém roštu.
Vjezdová brána na pozemek je vybavena elektropohonem na dálkové ovládání

Vytápění

Dům bude vytápěn plynovým kotlem Buderus G 124-20 doplněného ohřívačem TUV SU 200. Celý objekt je vytápěn pomocí deskových otopných těles Radik. V kuchyních, koupelnách a vybraných pobytových místnostech je provedeno podlahové teplovodní vytápění (příp. topný žebřík). Rozvody jsou provedeny se síťovaný PE Sikom.

Vodovod

Rozvod pitné vody bude proveden v plastu z nové vodovodní přípojky stejně jako odkanalizování a elektroinstalace.
Příprava TUV bude prováděna v zásobníkovém ohřívači.
Odvětrání všech nepřímo větraných místností je řešeno pomocí PVC trub.

Rozvody NN

Napojení je provedeno z pilířku v oplocení kde je umístněn hlavní rozvaděč.

Napětí :
- 3 PEN stř. 50Hz/400V/TN-C (přívod)
- Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000.4.41
- Základní: samočinným odpojením od zdroje